ALGEMENE TEKEN- EN ENGINEERINGSVOORWAARDEN

RONALD ENGINEERING B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Ronald engineering B.V. doet, op alle overeenkomsten die hij / zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 Ronald engineering B.V. wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aan-geduid als opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur enz.

3.2 De rechten op de in artikel 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdracht-nemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in reke-ning zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toe-stemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden wor-den getoond.

3.3 Per overtreding van artikel 3.2 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 4: Uitvoeringsperiode

4.1 De uitvoeringsperiode wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

4.2 Bij de vaststelling van de uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

4.3 De uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische en commerciële details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van op-drachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de nood-zakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de uitvoerings-periode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandig-heden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toe-laat.

4.5 Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Beloning

5.1 De hoogte van de beloning die opdrachtnemer toekomt voor zijn werkzaamheden, wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht desgewenst door partij-en schriftelijk vastgesteld. De beloning wordt berekend op een van de wijzen zoals vermeldt in artikel 5.2 en artikel 5.3, een andere tussen partijen overeen te komen maatstaf, of een combinatie daarvan.

5.2 Als partijen berekening van de beloning op grondslag van bestede tijd overeenko-men, wordt de beloning berekend door de vermenigvuldiging van het tussen partijen overeengekomen tarief per tijdseenheid met de hoeveelheid tijdseenheden die opdrachtnemer aan de uitvoering van de opdracht besteedt.

5.3 Als partijen een vast bedrag als beloning overeenkomen, dan wordt dit bedrag bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk overeengekomen. Het vaste bedrag wordt geacht uitsluitend te dienen als beloning voor de qua omvang en duur nauw-keurig in de opdracht vermelde werkzaamheden.

5.4 Opdrachtgever is een afzonderlijke beloning verschuldigd voor wijzigingen die op-drachtnemer dient uit te voeren.

5.5 Als de wijzigingen bedoeld in artikel 5.4 het gevolg zijn van een toerekenbare te-kortkoming van opdrachtnemer, dan is opdrachtgever in afwijking van artikel 5.4 slechts een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor zover aan deze kosten werk-zaamheden ten grondslag liggen, die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

5.6 Bij aanpassing van de opdracht op grond van artikel 7 wordt de beloning in overleg herzien.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schor-ten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen.

6.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

6.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn worden ontbonden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Aanpassingen van de opdracht

7.1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht als:

– er zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of;
– de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist.

7.2 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:

– er zich relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen voor-doen;
– er zich relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronke-lijke opdracht voordoen;
– opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die reeds zijn goedgekeurd, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds is goedge-keurd;
– tijdens de vervulling van de opdracht extra werkzaamheden noodzakelijk blijken.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen.

8.2 Opdrachtnemer zal de aan hem verstrekte gegevens van opdrachtgever vertrouwe-lijk houden voor zover deze als vertrouwelijk aan opdrachtnemer bekend zijn of voor zover opdrachtnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gege-vens vertrouwelijk zijn.

8.3 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de op-dracht. Opdrachtnemer verstrekt desgevraagd en naar beste vermogen tijdig alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen, en veran-deringen omtrent de financiële aspecten van de opdracht.

8.4 De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de termijnen in het overeen-gekomen tijdschema geen fatale termijnen.

8.5 Opdrachtnemer begint pas met een volgende fase nadat opdrachtgever daartoe zijn toestemming heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fasen geacht te zijn begrepen, behalve voor zover opdrachtgever zijn goedkeuring uitdrukkelijk aan onderdelen van de werkzaamheden heeft onthouden.

8.6 Opdrachtnemer is verplicht om opdrachtgever te waarschuwen als door of namens opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of gegevens of door of namens opdracht-gever genomen beslissingen klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat opdrachtnemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

8.7 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke op-dracht.

8.8 Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

8.9 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft de esthetische waarde bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht buiten beschou-wing. Dit laat onverlet dat hieromtrent dient te worden voldaan aan redelijke eisen.

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal zich jegens opdrachtnemer als goed en zorgvuldig opdrachtgever gedragen. Hij is gehouden om alle gegevens van opdrachtnemer vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtgever bekend zijn of voor zover opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gege-vens vertrouwelijk zijn.

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Hij vrij-waart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

9.3 De documenten die opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, zal opdrachtgever tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.

9.4 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer binnen bekwame tijd te waarschuwen, als hij in de adviezen een tekortkoming van opdrachtnemer heeft opgemerkt.

9.5 Opdrachtgever voldoet de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen ui-terlijk op de daarvoor in het betalingschema overeengekomen dan wel in de facturen van opdrachtnemer aangegeven tijdstippen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

10.2 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan: een te-kortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met in-achtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden.

10.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

10.4 Opdrachtnemer is bevoegd om in goed overleg met opdrachtgever voor eigen reke-ning tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die te-kortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

10.5 Maakt opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is opdrachtnemer onverkort het bepaalde in artikel 10.3 voor tekort-komingen van deze persoon op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen te-kortkomingen, tenzij deze persoon door opdrachtgever is voorgeschreven.

10.6 Als een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 10.5 niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en opdrachtnemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal opdrachtgever de ontstane ex-tra (on)kosten aan opdrachtnemer vergoeden, voor zover deze kosten niet door de-ze persoon zijn vergoed. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever zijn vordering op deze persoon aan opdrachtgever cederen tot het bedrag dat op-drachtgever aan opdrachtnemer heeft vergoed.

10.7 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk als en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

10.8 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is opdrachtnemer bij opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering, montageverzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een dergelijke verzekering is afgesloten.

10.9 Als en voor zover opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verze-kerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en op-drachtnemer te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Artikel 11: Omvang van de schadevergoeding

11.1 De door opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een be-drag, gelijk aan de beloning die opdrachtnemer toekomt voor uitvoering van de overeengekomen prestatie, met een maximum van € 10.000,=.

11.2 In afwijking van artikel 11.1 bedraagt de te vergoeden schade maximaal € 2500,= bij opdrachten waarbij opdrachtgever consument is en de opdrachtsom per opdracht lager is dan € 2500,=.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

12.1 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

12.2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvanke-lijk als opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, opdrachtnemer schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke heeft gesteld.

12.3 Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door ver-loop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

12.4 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvanke-lijk als deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

12.5 Voor de toepassing van de artikelen 12.1 en 12.4 wordt als dag waarop de opdracht is geëindigd aangemerkt de dag waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke mededeling heeft verzonden dat de opdracht is geëindigd. Daarbij wordt de factuur voor de laatste betalingstermijn ter zake van de opdracht als een dergelijke mededeling aangemerkt.

Artikel 13: Betaling

13.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

13.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht om op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor beta-ling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan vol-doet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

13.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

13.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet om te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

13.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalings-termijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze ho-ger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

13.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalings-termijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten ver-schuldigd met een minimum van € 75,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit boven-staande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

13.7 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

14.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

14.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.